Co dělají vaši zaměstnanci na počítačích?
MENU

Licenční smlouva

Licenční smlouva ("Licenční smlouva") pro použití software OptimUser ("OptimUser "), poskytovaný společností SODATSW s.r.o. se sídlem Kamenice 771/34, 625 00 BRNO, Česká Republika, zapsaná v OR u Krajského soudem v Brně, oddíl C, vložka 25752 („SODATSW“), výrobcem OptimUser a vlastníkem všech práv a koncovým uživatelem (vlastníkem počítače, na kterém je software instalovaný).

VYJÁDŘENÍM VAŠEHO SOUHLASU OZNAČENÍM „Četl jsem licenční podmínky a souhlasím s nim“, AKTIVACÍ NEBO POUŽITÍM SOFTWARE POTVRZUJETE, ŽE JSTE ČETLI TUTO SMLOUVU, ROZUMÍTE JEJÍMU OBSAHU A SOUHLASÍTE, ŽE BUDETE VÁZÁNI JEJÍMI PODMÍNKAMI.

Jestliže nesouhlasíte s podmínkami smlouvy uvedenými níže, SODATSW vám neuděluje právo používat OptimUser, v tomto případě klikněte na tlačítko "Zrušit" a opusťte instalátor.

Vaše registrační údaje a určité další informace jsou předmětem Zásad ochrany osobních údajů. Pro více informací se podívejte na plné znění Zásad ochrany osobních údajů na www.optimuser.cz

SODATSW si vyhrazuje právo aktualizovat a měnit čas od času tuto Licenční smlouvu a všechny dokumenty do ní včleněné pomocí odkazů. Vždy můžete najít aktuální verzi Licenční smlouvy na www.optimuser.cz .SODATSW může změnit tuto Licenční smlouvu a další dokumenty uveřejněním nové verze, aniž by vás na to upozornil. Nejnovější verzi Licenční smlouvy můžete nalézt na www.optimuser.cz. Nemáte povinnost změny v Licenční smlouvě akceptovat, ale dokud a pokud tak neučiníte, nemáte oprávnění OptimUser používat.a zároveň nemáte právo na vrácení peněz.

Používání OptimUser po změně licenčních podmínek znamená přijetí této změny. Navštěvujete webové stránky www.optimuser.cz pravidelně.

1. Rozsah práv spojených s používáním OptimUser

OptimUser a všechny ostatní aplikace SODATSW, dokumentace a soubory nainstalované nebo použité instalační aplikací (souhrnně " OptimUser ") jsou majetkem SODATSW, nebo subjektů, které SODATSW poskytují licence, obsah nebo data ("Poskytovatelé licencí"), a vy k nim máte univerzální (kromě výjimky stanovené níže), nevýhradní, dále nedělitelnou licenci na základě podmínek stanovených dále v této smlouvě. Tato Licenční smlouva definuje zákonné používání OptimUser, všech aktualizací, revizí, náhrad a jakýchkoli kopií OptimUser vytvořených vámi nebo pro vás. Všechna práva výslovně neudělena vám, jsou vyhrazena pro SODATSW nebo jejich řádné vlastníky.

Tato licence vás opravňuje k používání OptimUser na maximálně tolika počítačích, kolik je jich uvedených ve vaší potvrzené objednávce, faktuře nebo jiném nákupním dokladu na OptimUser.

OptimUser je chráněn autorským právem, ochrannými známkami, servisními značkami, mezinárodními úmluvami a/nebo ostatními předpisy vlastnického práva a zákony České Republiky a dalších zemí. Souhlasíte, že se budete řídit příslušnými zákony vlastnického práva a dalšími zákony, stejně jako jakýmikoli dalšími ustanoveními nebo omezeními týkajícími se autorského práva obsaženými v této Licenční smlouvě. Tato Licenční smlouva vám nezaručuje žádné právo, nárok nebo podíl na duševním vlastnictví, které je majetkem SODATSW, nebo na které má SODATSW oprávnění, včetně, mimo jiné, OptimUser a SODATSW ochranných známek, a nevytváří žádný vztah mezi vámi a Poskytovateli licencí, nebo jiný vztah než je vztah mezi SODATSW jako poskytovatelem a vámi jako držitelem licence.

Souhlasíte, že budete OptimUser používat jen pro svoje účely, a to pouze způsobem specifikovaným v článku 2 a dalších této Licenční smlouvy. Vaše oprávnění k používání OptimUser a jeho komponent bude ukončeno, jestliže tyto podmínky porušíte. V případě ukončení tohoto oprávnění souhlasíte, že ukončíte jakékoli používání OptimUser a jeho komponent. Všechna práva k veškerému software třetích stran, včetně všech vlastnických práv, jsou vyhrazena pro a zůstávají příslušným třetím stranám. Souhlasíte s tím, že tyto třetí strany na vás mohou vymáhat svá práva daná touto Licenční smlouvou svým vlastním jménem.

2. Vaše práva

SMÍTE

a) Uživateli je uděleno nevýhradní právo k používání OptimUser na tolika počítačích, kolik licencí si zakoupil, jak definují licenčním podmínky výše, a to pro jakékoli zákonné použití.

b) instalovat a používat OptimUser a jakékoli aktualizace poskytované SODATSW (dle jeho vlastního uvážení) v podobě strojového kódu na osobních počítačích vámi vlastněných nebo spravovaných k vlastním potřebám. Licence je omezena na verzi, kterou jste legálně získali, včetně všech souvisejících dodatečných opravných vydání, softwarových aktualizací a oprav, které poskytovatel licence zveřejňuje na příslušných webových stránkách. SODATSW není povinen vás o dostupnosti takovýchto softwarových aktualizací informovat. Tuto Licenční smlouvu můžete ukončit tím, že přestanete používat jakýkoli software OptimUser a zničíte všechny příslušné kopie tohoto software. Tato Licenční smlouva je automaticky ukončena, pokud porušíte kteroukoli z podmínek této Licenční smlouvy.

NESMÍTE

a) dekompilovat, zpětně dešifrovat upravovat, pronajímat, půjčovat, distribuovat nebo vytvářet odvozené produkty nebo vylepšení OptimUser nebo jeho jakékoli části.

b) na základě této Licenční smlouvy nesmíte OptimUser nebo jakoukoliv jeho komponentu začlenit do počítačového čipu nebo programového vybavení počítačového zařízení vyráběného vámi nebo pro vás. Pro použití k těmto účelům prosím kontaktujte sales@sodatsw.cz.

c) nesmíte použít OptimUser v případě kritické situace, kdy může být v sázce lidský život nebo majetek. Jste srozuměni s tím, že OptimUser nebyl konstruován pro takovéto účely a jeho selhání v takovýchto případech může vést k úmrtí, zranění nebo těžkému poškození vlastnictví nebo životního prostředí, za které SODATSW neodpovídá.

OptimUser NENÍ URČEN, ZAMÝŠLEN NEBO LICENCOVÁN PRO POUŽITÍ V KRITICKÝCH PROSTŘEDÍCH VYŽADUJÍCÍCH ZABEZPEČENÍ PROTI PORUCHÁM, VČETNĚ A NEVÝLUČNĚ NAVRHOVÁNÍ, KONSTRUKCE, ÚDRŽBY A PROVOZOVÁNÍ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ, LETECKÝCH NAVIGAČNÍCH NEBO KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ, SYSTÉMŮ KONTROLY LETECKÉ DOPRAVY, PODPORY ŽIVOTA NEBO ZBRAŇOVÝCH SYSTÉMŮ. SODATSW SE TÍMTO VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH EXPLICITNÍCH ČI IMPLICITNÍCH ZÁRUK A ODPOVĚDNOSTÍ ZA UŽITÍ SOFTWARE V TAKOVÝCHTO PROSTŘEDÍCH.

d) prodávat, pronajímat, půjčovat, distribuovat, přenášet práva k užívání nebo dále licencovat OptimUser či ho dále zpřístupňovat, získávat příjem z použití nebo provizi z OptimUser, ať již pro peněžní nebo jiný profit (nebo i bez profitu) bez předchozího, výslovného a písemného povolení SODATSW.

3. OptimUser JE DISTRIBUOVÁN „TAK, JAK JE“.

BEZ VÝSLOVNÉ ČI IMPLICITNÍ ZÁRUKY. JEHO POUŽITÍ JE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. VÝROBCE NENÍ ODPOVĚDNÝ ZA ZTRÁTU DAT, POŠKOZENÍ NEBO ZA ZTRÁTU PŘÍJMŮ NEBO JINÝ DRUH ŠKODY PŘI POUŽITÍ NEBO ZNEUŽITÍ TOHOTO SOFTWARE.

4. Zkušební verze

Tento software je možné bezplatně používat po zkušební dobu pokud vaše kopie OptimUser nestanoví jinak. K tomu, abyste mohli i nadále používat software OptimUser, si musíte po ukončení nebo během této zkušební doby zakoupit licenci.

5. Licenční poplatky a platby

Kromě ceny za pořízení licence se k používání legálně získané verze OptimUser nevážou žádné další licenční poplatky. SODATSW si vyhrazuje právo v budoucnu zpoplatnit použití nebo přístup k OptimUser, nebo službám či webovým stránkám SODATSW (souhrnně " OptimUser služby"). Pokud se SODATSW rozhodne zpoplatnit OptimUser služby, budete o tom informováni v předstihu.

6. Podpora a softwarové aktualizace

SODATSW poskytuje technickou podporu během užívací doby OptimUser. SODATSW může kdykoli změnit, dočasně pozastavit nebo úplně zrušit jakoukoli část OptimUser, včetně dostupnosti jakýchkoli vlastností, databáze nebo obsahu OptimUser. SODATSW také může omezit určitou vlastnost nebo službu, omezit váš přístup k OptimUser, jeho částem, nebo k SODATSW webovým stránkám, a to bez oznámení a bez odpovědnosti.

7. Záruka

SODATSW prohlašuje, že na dodání OptimUser a po dobu sedmi dnů poté (i) datový nosič (pokud existuje), na kterém OptimUser je dodáván, budou bez vad materiálu a (ii) OptimUser bude funkční a v souladu s technickými specifikacemi. SODATSW dále prohlašuje, že po dobu užívací doby poskytne technickou podporu s náležitou péčí. Výše uvedená záruka se vztahuje pouze na OptimUser, v dodané verzi a nevztahuje se na aktualizace nebo vady způsobené kombinací, provozem nebo používáním OptimUser se softwarem hardware nebo jinými prostředky, které nejsou licencovány níže. Vaším jediným a výhradním opravným prostředkem v případě porušení záruky v této části je výměna vadného nosiče OptimUser, nebo po rozhodnutí SODATSW vrácení OptimUser za plnou náhradu. Aby bylo možné uplatnit vaše práva podle tohoto oddílu, musíte odinstalovat a zničit všechny kopie OptimUser, které jste provedli (včetně všech zálohovaných kopií).

8. Omezení odpovědnosti

MIMO VÝŠE ZMÍNĚNOU ODPOVĚDNOST V ČLÁNKU 7. JE ODPOVĚDNOST ŘÍZENA ZÁKONNOU POVINNOSTÍ. SODATSW A POSKYTOVATELÉ LICENCÍ NEJSOU ODPOVĚDNÍ ZA VAŠE POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY JAKÉHOKOLI DRUHU VZNIKLÉ POUŽITÍM NEBO JAKKOLI SPOJENÉ S POUŽITÍM OptimUser VÁMI NEBO TŘETÍMI STRANAMI.

SODATSW A POSKYTOVATELÉ LICENCÍ NEODPOVÍDAJÍ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, VEDLEJŠÍ, ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ Z NEBO SPOJENÉ SE SOFTWAREM TŘETÍCH STRAN, JAKÝCHKOLI DAT, KE KTERÝM JE PŘISTUPOVÁNO SKRZE OptimUser, ČI VAŠEHO POUŽITÍ NEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍT NEBO SPUSTIT OptimUser, NEBO PŘISTOUPIT K JAKÝMKOLI DATŮM POSKYTOVANÝM PROGRAMEM OptimUser. ŠKODY DLE TOHOTO USTANOVENÍ ZAHRNUJÍ BEZ VÝJIMKY ŠKODY NA OBCHODNÍM ZISKU, ZDRAVÍ NEBO MAJETKU OSOB, PŘERUŠENÍ OBCHODU, ZRÁTY OBCHODNÍCH NEBO OSOBNÍCH INFORMACÍ.

SODATSW MŮŽE ZMĚNIT ČI ZRUŠIT JAKOUKOLI ČÁST NEBO FUNKČNOST OptimUser NEBO VYUŽITÍ FUNKČNOSTI ČI TECHNOLOGIE, A TO KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO OZNÁMENÍ, VČETNĚ, MIMO JINÉ, OBSAHU NEBO DOBY, PO KTEROU JE DOSTUPNÝ.

V žádném případě odpovědnost SODATSW za užívání či podporu OptimUser nepřevýší náklady na pořízení či podporu, odpovědnost je dána maximálně do výše 1 000 Kč.

9. Data chráněná OptimUser

Souhlasíte s tím, že OptimUser může detekovat připojení na Internet and komunikovat se severem SODATSW za účelem odeslání anonymních statistických informací, které souvisí s používáním OptimUser, detekovat a stahovat softwarové aktualizace a nový software, jehož licenci jste si zakoupili. Souhlasíte s tím, že aktualizace software a jeho obsah, který je stažený z internetu je předmětem této smlouvy.

Nepřenositelnost osobních údajů do SODATSW:

Můžete se rozhodnout odesílat Uživatelské statistiky (Uživatelská statistika je soubor, který obsahuje statistiku o uživatelských aktivitách, vytvořený OptimUser na základě událostí, které OptimUser monitoruje, „Uživatelská statistika“) přes Internet, kdy, OptimUser nepřenáší ani neposílá žádné osobní údaje přes Internet k výrobci software. Pokud jsou Uživatelské statistiky přenášeny přes Internet, jsou tato data šifrována před tím, než jsou přes Internet posílána. Využívání Internetu při přenosu Uživatelských statistik je určeno pro počítače, které jsou často připojovány k Internetu. Pokud zvolíte možnost Internetového přenosu, pak je nutné počítač připojit do Internetu minimálně jednou měsíčně. Nastavení Internetu je výhradně ve vaší kompetenci a pouze vy jste zodpovědní za Uživatelské statistiky uložené v Internetu. SODATSW nebere žádnou zodpovědnost za ztrátu Uživatelských statistik způsobených výpadky systému, problémy s kompatibilitou či spolehlivostí Internetu. Pokud se rozhodnete pro Internetový přenos dat nevyužívat ani v tomto případě nebudou Uživatelské statistiky posílány přes Internet výrobci OptimUser. Pro minimalizaci rizik spojených se ztrátou cenných dat, SODATSW doporučuje periodické zálohování dat na externí zařízení. SODATSW vám není schopen poskytnout jakoukoli asistenci se znovu nabytím ztracených nebo poškozených dat. SODATSW neprovozuje záložní služby pro datové soubory zákazníků pro případ zničení nebo smazání těchto souborů v počítačích zákazníků.

Používáním OptimUser souhlasíte s tím, že tento software může periodicky kontaktovat SODATSW servery za účelem kontroly dostupných záplat, servisních balíčků a dalších aktualizací, které mohou zlepšit, podpořit, změnit nebo rozšířit provoz OptimUser. Software může také odeslat obecné systémové informace, související s činností OptimUser. Jakékoliv osobní informace, hesla nebo osobní data, se v žádném případě nepřenášejí do SODATSW.

Jste výhradně zodpovědni za ochranu osobních dat vašich zaměstnanců nebo kohokoliv, kdo používá OptimUser, včetně jakékoliv právní odpovědnosti informovat o použití získaných osobních dat.

10. Právní úprava

Klauzule o oddělitelnosti. Strany si přejí a mají v úmyslu akceptovat veškerá ustanovení této smlouvy a jejich vymahatelnost v úplném rozsahu povoleném zákonem. Je-li některé ustanovení této smlouvy nebo jeho použití na určitou osobu či skutečnost v jakémkoli rozsahu vyloženo tak, že je nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, zcela nebo částečně, pak takové ustanovení bude vykládáno takovým způsobem, aby umožnil její vymahatelnost pod rozhodné právo v plném rozsahu povoleném zákonem. V každém takovém případě, zbývající podmínky této smlouvy nebo jejich aplikace na jakoukoli osobu či skutečnosti, jiné než ty, které byly drženy nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, zůstanou v plné platnosti a účinnosti. Jazyk. Tato dohoda byla původně připravena v anglickém jazyce. Ačkoli SODATSW může poskytovat jednu nebo více překladů pro vaše pohodlí, bude anglická verze výchozí v případě jakéhokoli rozporu nebo nesouladu. Tato Licenční smlouva a vztah mezi vámi a SODATSW se řídí zákony České republiky bez ohledu na konflikt zákonných ustanovení. Vy a SODATSW souhlasíte, že se podřídíte osobní a výlučné pravomoci soudů sídlících v Brně, České republice.

TÍMTO SOUHLASÍTE, ŽE JSTE SE SEZNÁMILI S TOUTO SMLOVOU, ROZUMÍTE JÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BUDETE VÁZÁNI JEJÍMI PODMÍNKAMI.